Sagdyn howa.Nemlendiriji otagda bug paýlaýar.Aýal bugy elinde saklaýar

habarlar

Awstraliýaly müşderi sapary

Şu hepde Awstraliýaly bir müşderi geljekdäki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada içgin pikir alyşmak üçin zawodymyza baryp gördi.Bu sapar, müşderi bilen kompaniýamyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň has-da pugtalandyrylmagyny alamatlandyrýar we geljekdäki hyzmatdaşlyga berk binýat goýdy.

Delegasiýa ýokary derejeli ýolbaşçylarymyz tarapyndan mähirli garşylandy we ösen önümçilik liniýalarymyza we gözleg-barlag desgalaryna baryp gördi.Zawod sapary wagtynda müşderi ýokary tehnologiýaly önümçilikde we durnukly ösüşde innowasiýa öndürijiligimize ýokary baha berdi we kompaniýamyz bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak isleýändigini we islegini bildirdi.

bizoe fabrigi nemlendiriji we diffuzor

Bir exchangea seminarynda iki tarap ikitaraplaýyn söwda, tehniki hyzmatdaşlyk we bazary giňeltmek ýaly temalarda çuňňur pikir alyşdy.Awstraliýaly müşderi kompaniýamyzyň nemlendiriji, akylly önümçilik we aromaterapiýa maşynlary pudagyndaky öňdebaryjy ornuna haýran galýandyklaryny we iki tarapyň artykmaçlyklary bilen dünýä bazaryny bilelikde öwrenmäge umyt edýändiklerini aýtdy.

Iki tarap hem bu saparyň Awstraliýa bilen kompaniýamyzyň arasyndaky ykdysady we söwda alyş-çalyşlaryny mundan beýläk-de ösdürjek we tehnologiki innowasiýa we senagat ösüşinde iki tarapyň arasyndaky hyzmatdaşlygy täze derejä çykarjak geljekki hyzmatdaşlyk üçin berk binýat döredendigi barada ylalaşdylar.

Awstraliýaly müşderiniň üstünlikli sapary diňe iki tarapyň arasyndaky dostlugy we özara ynamy artdyrman, eýsem geljekdäki hyzmatdaşlyga täze janlylyk we itergi berdi.Awstraliýaly hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde has gowy geljegi döretmek üçin işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


Iş wagty: Maý-07-2024