Sagdyn howa.Nemlendiriji otagda bug paýlaýar.Aýal bugy elinde saklaýar

habarlar

 • Saglygy we rahatlygy güýçlendirmek

  Saglygy we rahatlygy güýçlendirmek

  Nemlendirijileriň ähmiýeti: Saglygy we rahatlygy güýçlendirmek Häzirki wagtda çalt ösýän dünýäde köplenç abadançylygymyza düýpli täsir edip biljek daşky gurşawymyzyň inçe, ýöne möhüm taraplaryna üns bermeýäris.Şeýle taraplaryň biri öýlerimizdäki çyglylyk derejesidir we ...
  Koprak oka
 • Batareýa bilen 1 kemping janköýeri

  Batareýa bilen 1 kemping janköýeri

  Üç adamdan ybarat janköýer, asmak, iş stoluna ýerleşdirmek ýa-da açyk howada ulanmak üçin köpugurlylygy hödürleýär.Windeliň tizligini 8 sazlamak we dürli köp funksiýaly aýratynlyklar bilen, amatly sowadyş çözgütleri bilen üpjün edýär.Döwrebaplaşdyrylan model 10,000 mAh batareýa kuwwatyna eýe bolup, ony p ...
  Koprak oka
 • BZT-102S nemlendiriji re modeimini öwreniň

  BZT-102S nemlendiriji re modeimini öwreniň

  Dürli müşderiler bilen aragatnaşygymyzdan soň, BZT-102S 4,5 litrlik nemlendiriji birnäçe müşderi toparlarynyň isleglerini kanagatlandyrýar: Birinjisi material.Bu PP materialy transport wagtynda döwülmek we çyzylmak meselelerini ep-esli ýeňilleşdirýär ...
  Koprak oka
 • Awstraliýaly müşderi sapary

  Awstraliýaly müşderi sapary

  Şu hepde Awstraliýaly bir müşderi geljekdäki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada içgin pikir alyşmak üçin zawodymyza baryp gördi.Bu sapar, müşderi bilen kompaniýamyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň has-da pugtalandyrylmagyny alamatlandyrýar we f ... üçin berk binýat goýdy.
  Koprak oka
 • Buglaýjy nemlendiriji VS Ultrasonik nemlendiriji

  Buglaýjy nemlendiriji VS Ultrasonik nemlendiriji

  Buglaýjy nemlendirijiler we ultrases nemlendirijiler, ikisiniň hem artykmaçlyklary we aýratynlyklary bolan umumy öý nemlendiriji enjamlardyr.Buglaýjy nemlendiriji: 1. Işleýiş ýörelgesi: bugarýan nemlendirijiler çyglylygy çykarýarlar ...
  Koprak oka
 • Iň oňat çyglylygy tapyň

  Iň oňat çyglylygy tapyň

  Möwsümleriň üýtgemegi bilen içerki howanyň hili we çyglylygy gündelik durmuşymyzda has möhüm faktorlara öwrüldi.Adamlara öýde has amatly we sagdyn durmuş gurşawyny döretmäge kömek etmek üçin ajaýyp öý enjamyny - 4 litrlik c ... tüýs ýürekden maslahat berýäris ...
  Koprak oka
 • Diffuzer 10% -e çenli tygşytlaýar

  Diffuzer 10% -e çenli tygşytlaýar

  Oktýabr dükanynyň abadançylyk çäreleri resmi taýdan başlandy!Iň köp satylan görnüşlerimiz “Flame Aroma Diffuser” we “Wulkan Diffuser” 10% -e çenli arzanladyldy !!Birinji maddanyň maddasy: BZ-1305 Agaç G ...
  Koprak oka
 • Gyşda haýsy nemlendirijini saýlamaly?

  Gyşda haýsy nemlendirijini saýlamaly?

  Sowuk gyşda, yssy möwsümi garşylamaga garaşyp bilmeris.Şeýle-de bolsa, temperaturanyň peselmegi bilen howadaky çyglylyk kem-kemden peselýär we adamlary gurak we oňaýsyz duýýar.Gyşy bahar ýaly ýyly etmek üçin ajaýyp nemlendiriji üýtgewsiz boldy ...
  Koprak oka
 • Nemlendirijini ulanmagyň peýdalary

  Nemlendirijini ulanmagyň peýdalary

  Nemlendiriji, içerdäki howadaky çyglylygy ýokarlandyrmak üçin ulanylýan enjam.Adamlar birnäçe sebäplere görä nemlendirijileri ulanýarlar, ine, käbirleri bar, howanyň çyglylygyny ýokarlandyrmak T ...
  Koprak oka
 • Iş bilen kesgitlenen peýdalar üçin logistika

  Iş bilen kesgitlenen peýdalar üçin logistika

  Napoleon Bonaparty logistikaçy diýip pikir edip bilmersiňiz.Emma “goşun garnyna ýörär”, ýagny güýçleri gowy üpjün etmek uruşda üstünlik gazanmak üçin esas bolup durýar, logistika harby konsentrasiýa ugry hökmünde başlady....
  Koprak oka
 • 2023-nji ýylyň iň gowy çaga nemlendirijileri

  2023-nji ýylyň iň gowy çaga nemlendirijileri

  Çagaňyzyň zerurlyklary üçin sanaw düzeniňizde (we iki gezek barlaň), täze doglan sowgat sanawyňyzyň çalt ösýändigini gören bolmagyňyz mümkin.Çaga süpürgiçleri we mata matalary ýaly zatlar çaltlyk bilen ýokary çykýar.Az salymdan sanawa we nemlendiriji ýaly zatlar goşulýar.Oturgyç ...
  Koprak oka
 • Nemlendirijiler Deriniň dem alşynyň alamatlaryny ýeňilleşdirýärler

  Nemlendirijiler Deriniň dem alşynyň alamatlaryny ýeňilleşdirýärler

  Nemlendirijiler gury howa sebäpli ýüze çykýan kynçylyklary ýeňilleşdirip biler, ýöne olary saklamaly.Ine, nemlendirijiňiziň saglyga zyýan bermezligi üçin maslahatlar.Gury sinuslar, ganly burunlar we döwülen dodaklar: nemlendirijiler köplenç içerde guraklyk sebäpli ýüze çykýan bu tanyş problemalary köşeşdirmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2