Sagdyn howa.Nemlendiriji otagda bug paýlaýar.Aýal bugy elinde saklaýar

habarlar

Batareýa bilen 1 kemping janköýeri

Üç adamdan ybarat janköýer, asmak, iş stoluna ýerleşdirmek ýa-da açyk howada ulanmak üçin köpugurlylygy hödürleýär.Windeliň tizligini 8 sazlamak we dürli köp funksiýaly aýratynlyklar bilen, amatly sowadyş çözgütleri bilen üpjün edýär.Döwrebaplaşdyrylan model 10,000 mAh batareýa kuwwatyna eýe bolup, kemping ýaly simsiz açyk howada işlemek üçin ajaýyp edýär.Bu ösen janköýer bilen nirä barsaňyzam salkyn we rahat boluň.

Näme üçin BZ-MF-300B açyk howada janköýer saýlamaly?

1. Simsiz pyýada janköýer
Doly zarýad alandan soň azyndan 48 sagat simsiz ýagdaýda * işläp biler.(* Windeliň tizligi 1-nji derejededir we yrgyldama ýok)

Mundan başga-da, simsiz dizaýn, islendik ýerde we islän wagtyňyz erkin hereket etmäge mümkinçilik berýär, salkyn howadan amatly we täsirli lezzet alýar!

Oturylyşyk gurmak isleýärsiňizmi ýa-da çagaňyz bilen açyk howanyň gözelliginden lezzet almak isleýärsiňizmi, bu simsiz duran janköýer, açyk howada alyp barýan işleriňiz üçin gowy saýlaw bolup biler.Elbetde, şnur bilen birikdirip, adaty simli enjam hökmünde ulanyp bilersiňiz.

2. Giň gerimde awto yrgyldama:Pyýada janköýeriniň hemmesini ýapmak üçin 90/120/150 ° çep we sag awtomatiki yrgyldy bar.

3. DC hereketlendirijisi:Simsiz fanat, tebigy şemal ýaly asuda şemal öwüsmegi üçin DC hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr.

4. windeliň tizliginiň 8 derejesi we Wagt we gijeki yşyk:Softumşakdan güýçli şemal öwüsýänçä zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň we 1-8 taýmeriň ýapylmagy bütin gijeki süýji arzuwyňyzy ýapyp biler.Mundan başga-da, janköýer gijeki yşyk funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Warmyly reňkli gijeki yşyk ýumşak, gözlere zyýan bermeýär we uky täsir etmeýär.Şeýle hem gije balyk tutmak / düşelge gurmak üçin amatlydyr.

 

jikme-jik janköýer

Üçburç saklaýjy bilen yrgyldadýan fanatyň beýikligi 37 dýuýma doly sazlanyp bilner.Üçburç janköýeriň durnuksyz açyk meýdanda ýerleşdirilmegine mümkinçilik berýär.Üçburç aýrylanda, stol janköýerine geçirilip bilner.Janköýeri amatly ýerden asmak, ýokary şemal döredýär.Gerek ýeriňize salkyn ýel getirip bilersiňiz.Içerde we daşarda ulanmak üçin amatly.


Iş wagty: Iýun-11-2024