Sagdyn howa.Nemlendiriji otagda bug paýlaýar.Aýal bugy elinde saklaýar

habarlar

Buglaýjy nemlendiriji VS Ultrasonik nemlendiriji

Buglaýjy nemlendirijiler we ultrases nemlendirijiler, ikisiniň hem artykmaçlyklary we aýratynlyklary bolan umumy öý nemlendiriji enjamlardyr.

bugarýan nemlendiriji

Buglaýjy nemlendiriji:

1. Işleýiş ýörelgesi: Buglaýjy nemlendirijiler suwy bug bilen gyzdyryp howada çyglylygy goýberýärler.

2. Üstünlikleri:

Saglyk we daşky gurşaw:Olara belli bir bölejik maddalarynyň howa girmeginden gaça durup, himiki maddalar ýa-da süzgüçler gerek däl.

Energiýa tygşytlylygy:Adatça bugarýan nemlendirijiler ýyladyş elementlerini ulanýandyklary üçin energiýa tygşytlaýjy hasaplanýar.

Pleönekeý hyzmat:Ultrases titreýän komponentleriň ýoklugy sebäpli bugarýan nemlendirijilere hyzmat etmek has ýönekeýdir.

3. Pikirler:

Sesi:Käbir bugarýan nemlendirijiler suwuň bugarmagyna kömek etmek üçin fanaty ulanýandyklary üçin ses çykaryp bilerler.

zerur nemlendiriji

Ultrases nemlendiriji:

1. Işleýiş ýörelgesi:Ultrasoniki nemlendirijiler suwy çyglylyga öwürmek üçin ultrases ses titremelerini ulanýarlar, soňra çyglylygy ýokarlandyrmak üçin howada goýberilýär.

2. Üstünlikleri:

- Ümsüm operasiýa:Janköýer ulanmaýandyklary sebäpli, ultrases nemlendirijileri bugarýanlardan has ýuwaş.
- Çyglylyga gözegçilik:Käbir ultrases nemlendirijileri çyglylygy gözegçilik aýratynlyklary bilen gelýär, bu içerdäki çyglylygy has takyk sazlamaga mümkinçilik berýär.
- Köpdürlüligi:Bedatylýan otaglary we ofisleri goşmak bilen dürli gurşaw üçin amatly.
Pikirler:

Bejeriş talaplary:Ultrases atomizatorlarynyň ulanylmagy sebäpli bakteriýalaryň we galyndylaryň köpelmeginiň öňüni almak üçin yzygiderli arassalamak zerurdyr.

Mümkin bolan ak tozan meselesi:Gaty suw ulanylsa, ultrases nemlendirijileri suwdaky mineral ýataklaryň netijesi bolan daş ýüzlerde ak tozan galyndysyny galdyryp biler.

Nädip saýlamaly:

Daşky gurşaw zerurlyklary:Eger nemlendirijini ýatylýan otag ýa-da ofis ýaly asuda şertlerde ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, ultrases nemlendiriji has gowy saýlaw bolup biler.Energiýa netijeliligini we ýönekeý tehniki hyzmaty ileri tutsaňyz, bugarýan nemlendiriji has amatly bolup biler.

Býudjet meselesi: bugarýan nemlendirijiler, adatça, býudjet üçin has amatly, ultrases nemlendirijileri uzak möhletde has köp energiýa tygşytlap biler.

Bejeriş islegi:Eger yzygiderli arassalamaga wagtyňyz we islegiňiz bar bolsa, ultrases nemlendiriji gowy wariantdyr.Göni işlemegi we tehniki hyzmaty makul bilýän bolsaňyz, bugarýan nemlendirijini göz öňünde tutuň.

Gysgaça aýtsak, bugarýan nemlendiriji bilen ultrases nemlendirijisiniň arasyndaky saýlaw, şahsy zerurlyklaryňyza we islegleriňize baglydyr.


Iş wagty: Noýabr-30-2023