Sagdyn howa.Nemlendiriji otagda bug paýlaýar.Aýal bugy elinde saklaýar

habarlar

BZT-102S nemlendiriji re modeimini öwreniň

Dürli müşderiler bilen aragatnaşygymyzdan soň, BZT-102S 4,5 litrlik nemlendiriji birnäçe müşderi toparlarynyň isleglerini kanagatlandyrýar:

Birinjisi material.Bu PP materialy daşaýarka döwülmek we çyzylmak meselelerini ep-esli ýeňilleşdirýär.Soňky ýyllarda El-Niño howasynyň täsiri sebäpli temperatura tapawudy düýpgöter üýtgedi.PP materialy kadaly işlemegini dowam etdirmek üçin bu howanyň täsirini netijeli äsgermezlik edip biler.

Soňra duman göwrümi bar.BZT-102S ultrases nemlendirijimiz sowuk duman tehnologiýa ulgamyny ulanýar.250ml / sag duman mukdary otagyň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyrýar we poly ýa-da iş stoluny çyglamaz.

Käbir müşderiler ulanmak üçin efir ýaglaryny ýa-da dezinfeksiýa suwuny (adam bedeni bilen dem alyp bilýär) goşýarlar.Efir ýaglaryny suw çüýşesine aşaklygyna goşup bolýar, ýöne hyzmat möhletini uzaltmak üçin ulananyňyzdan soň arassalamagy ýatdan çykarmaň.Mundan başga-da, dezinfeksiýa suwuny isleseňiz, suw çüýşesindäki maddalaryň dezinfeksiýa suwuna laýykdygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

4.5L nemlendiriji

Önümçilik döwründe, iberilmezden ozal her jikme-jigi berk gözegçilikde saklaýarys.Esasanam funksional synag, suwuň dykyzlygyny barlamak we garrylyk synagy.Her önümçilik baglanyşygyny giňişleýin gözden geçirenden soň, eltip bermek işini guramak üçin müşderiler bilen habarlaşmazdan ozal tötänleýin barlaglar geçirilýär.

Müşderileriň önümçiligimizi görmek we biziň bilen aragatnaşyk gurmak üçin zawoda gelmegini garşylaýarys we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Iş wagty: 22-2024-nji maý